REKLAMAČNÉ PODMIENKY


Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim, ak na tovare,
jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Kupujúci má právo podať reklamáciu
ak obsah, kvalita, cena, úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Predávajúci neručí za vady spôsobené prepravcom a na nasledovné vady:
1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými
a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami,
technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.


Predávajúci prijíma reklamácie na e-mailovej adrese: info@nietox.sk alebo štandardnou poštou zaslanou na
adresu sídla predávajúceho alebo na tel. čísle  +421 902 301 873 . Zásielka musí byť kompletná, v kompletnom
stave ako ste ju prevzali pri dodaní. Do balíku treba pridať aj vyplnený reklamačný formulár ktorý nájdete
TU. Tovar neposielajte na dobierku pretože nebude prevzatý.

Ak ide o reklamáciu kvality a obsahu objednávky, reklamačné konanie začne po obdržaní predmetu kúpy
na adresu predávajúceho. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 14 dní od dodania
reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný formou e-mailu alebo
telefonický. V prípade uznanej reklamácie bude kupujúcemu dodaný nový a správny tovar alebo vrátená
výška sumy ktorá je stanovená v príslušnej objednávke a to buď poštovou poukážkou na adresu alebo na
bankový účet uvedený vo vyplnenom tlačive – Reklamačný formulár

Kupujúci môže objednaný tovar vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote do 14 kalendárnych dní
od jeho doručenia. Je potrebné aby bol tovar vrátený v originálnom balení, obale a nepoškodený na adresu
Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce. Kupujúci je povinný informovať o vrátení predmetu kúpy predávajúceho vopred a to e-mailom na adresu info@nietox.sk alebo telefonicky na čísle +421950304912 alebo formou listu na adresu sídla predávajúceho. Náklady na spätné doručenie od kupujúceho hradí kupujúci. Po obdržaní zásielky
a skontrolovaní obsahu tovaru predávajúci uhradí sumu stanovenú v príslušnej objednávky do 14 kalendárnych dní a to buď poštovou poukážkou na adresu alebo na bankový účet uvedený vo vyplnenom tlačive – Reklamačný formulár.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci
si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.